วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิชาภาษาไทย ม. ๒

วิชาภาษาไทย  ม. ๒  (  ท ๒๒๑๐๑ )
คำอธิบายรายวิชา
               ยยยยยยยยยยยย
มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวชี้วัด
การอ่าน
                ม.๒.๑ บบบบบบบบบบบบบบบบบ
ตัวชี้วัดที่  ๑ .   นนนนนนนนนนน
                ๒.    รรรรรรรรรรรรรรร
การเขียน
               ม.๒.๒ พพพพพพพพพพพพพภาษาไทย
                            บรรยาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น